Hoạt động Thư viện – Thiết bị

267659436_607511487182883_3891759537703244383_n

TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN LỚP 4D.

TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN LỚP 4D. Cuốn sách: Thánh Gióng. Hình thức: Đọc to nghe chung Hoạt động mở rộng: Đi tìm âm đầu; Vẽ tranh theo sách. Xem video tại đây TIẾT ĐỌC TV 4D
ảnh kế hoạch

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2021

PHÒNG GD&ĐT TX BA ĐỒN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH QUẢNG TIÊN                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                            Số: 03/KH-TV                                           Quảng Tiên, ngày 25  tháng 9  năm 2021   KẾ HOẠCH Tổ chức…