Thông báo nhà trường

anh-ke-hoach

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG THÁNG 10/2019

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TH QUẢNG TIÊN                                Độc lập- Tự do – Hạnh phúc                                                                                       Số…../KH-TH                  …
anh-ke-hoach

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG THÁNG 9/2019

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TIÊN                       Độc lập- Tự do – Hạnh phúc                                                                                                           …
69730322_1139712909559703_323552135654408192_o

THƯ KÊU GỌI

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN TRƯỜNG TH QUẢNG TIÊN     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Quảng Tiên,…