Thông báo nhà trường

ảnh kế hoạch

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM HỌC 2019-2020

  PHÒNG GD&ĐT TX BA ĐỒN                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH QUẢNG TIÊN                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Số……./KH-THQT                                   …
ảnh kế hoạch

KẾ HOẠCH THÁNG 6,7/2020

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH QUẢNG TIÊN                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Số:       /KH-TH                                             Quảng Tiên,  ngày 5 tháng 6 năm 2020   KẾ HOẠCH THÁNG 6,7 NĂM…
ảnh kế hoạch

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 5/2020

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TIÊN                       Độc lập- Tự do – Hạnh phúc                                                                                                                                                                         Quảng Tiên, ngày 5 tháng 6 năm…
tải xuống

ĐIỂM SÁCH CHỦ ĐỀ VỀ BÁC HỒ KÍNH YÊU

BÀI TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH “Những câu chuyện về ngày sinh nhật Bác”   Cứ mỗi dịp Tháng 5 về, lòng chúng ta lại bâng khuâng tưởng…

KẾ HOẠT HOẠT ĐỘNG THÁNG 5/2020

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH QUẢNG TIÊN                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        Số:       /KH-TH            …

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2020

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TH QUẢNG TIÊN                  Độc lập- Tự do – Hạnh…