Tổ chức

KẾ HOẠT HOẠT ĐỘNG THÁNG 5/2020

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH QUẢNG TIÊN                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        Số:       /KH-TH            …

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2020

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TH QUẢNG TIÊN                  Độc lập- Tự do – Hạnh…

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2020

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TIÊN                       Độc lập- Tự do – Hạnh phúc                                                                                               …

TRƯỜNG TH QUẢNG TIÊN                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         BCH HỘI CMHS                                      Độc lập – Tự do –  Hạnh phúc              Quảng Tiên, ngày 20  tháng 8 năm 2019…

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG TRONG THÁNG 4

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TIÊN                       Độc lập- Tự do – Hạnh phúc                                                                                                                                                                         Quảng Tiên, ngày 04 tháng 5 năm…

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ TƯ VẤN HỌC SINH

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TRƯỜNG TH QUẢNG TIÊN                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số 28/QĐ-TV                                               Quảng Tiên, ngày 15  tháng 4 năm 2019

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG TRONG THÁNG 3 NĂM 2018

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TIÊN                       Độc lập- Tự do – Hạnh phúc                                                                                                     Số:    /KH-TH                                                  Quảng Tiên, ngày 02 tháng 3 năm 2018