Văn bản pháp quy

anh-ke-hoach

KẾ HOẠT HOẠT ĐỘNG THÁNG 5/2020

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH QUẢNG TIÊN                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        Số:       /KH-TH            …
anh-ke-hoach

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2020

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TH QUẢNG TIÊN                  Độc lập- Tự do – Hạnh…
anh-ke-hoach

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2020

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TIÊN                       Độc lập- Tự do – Hạnh phúc                                                                                               …
anh-ke-hoach

kế hoạch phòng chống dịch bệnh Corona

PHÒNG GD&ĐT TX BA ĐỒN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH QUẢNG TIÊN                             Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc Số: 15/KH-NT                                                           Quảng Tiên, ngày 05 tháng 02 năm 2020   KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG DỊCH…
anh-ke-hoach

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG THÁNG 10/2019

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TH QUẢNG TIÊN                                Độc lập- Tự do – Hạnh phúc                                                                                       Số…../KH-TH                  …
anh-ke-hoach

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG THÁNG 9/2019

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TIÊN                       Độc lập- Tự do – Hạnh phúc                                                                                                           …