Văn bản pháp quy

IMG_3061

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG TRONG THÁNG 3 NĂM 2018

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TIÊN                       Độc lập- Tự do – Hạnh phúc                                                                                                     Số:    /KH-TH                                                  Quảng Tiên, ngày 02 tháng 3 năm 2018  
IMG_3061

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT TX BA ĐỒN                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH QUẢNG TIÊN                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số:    /QĐ-HT                                 Quảng Tiên, ngày 07 tháng 12 năm 2017   QUYẾT ĐỊNH Về việc thành…
IMG_3061

KẾ HOẠCH THÁNG 12/2017

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH QUẢNG TIÊN                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                   …
ảnh luật

NGHỊ QUYẾT SỐ 44/NQ-CP NGÀY 9/6/2014 BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 29-NQ/TW NGÀY 04 THÁNG 11 NĂM 2013 HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XI VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 44/NQ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2014   NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA…
1

NGHỊ QUYẾT SỐ 29-NQ/TW “VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ” ĐÃ ĐƯỢC HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8 (KHÓA XI) THÔNG QUA. TẠP CHÍ XÂY DỰNG ĐẢNG GIỚI THIỆU TOÀN VĂN NGHỊ QUYẾT.

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ——– ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM —————         Số: 29-NQ/TW Hà Nội, ngày 4 tháng 11 năm 2013   NGHỊ QUYẾT “VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO…