Văn bản pháp quy

anh-ke-hoach

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG THÁNG 10/2019

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TH QUẢNG TIÊN                                Độc lập- Tự do – Hạnh phúc                                                                                       Số…../KH-TH                  …
anh-ke-hoach

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG THÁNG 9/2019

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TIÊN                       Độc lập- Tự do – Hạnh phúc                                                                                                           …
69730322_1139712909559703_323552135654408192_o

THƯ KÊU GỌI

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN TRƯỜNG TH QUẢNG TIÊN     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Quảng Tiên,…
anh-ke-hoach

Quy chế hoạt động trong nhà trường. Năm học 2019-2020

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TIÊN                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Số: …/ QĐ-HT                                            Quảng Tiên, ngày 06 tháng 8 năm 2019     QUYẾT ĐỊNH (V/v phân…
anh-ke-hoach

KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM 2019

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TIÊN                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số      /KH-TH                       Quảng Tiên, ngày 03…
anh-ke-hoach

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
anh-ke-hoach

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG TRONG THÁNG 4

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TIÊN                       Độc lập- Tự do – Hạnh phúc                                                                                                                                                                         Quảng Tiên, ngày 04 tháng 5 năm…