BÁO CÁO HỘI SÁCH ONLINE NĂM 2020

Tháng Năm 15, 2020 10:06 sáng

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường TH Quảng Tiên                                                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số :    /BC-TV                                                             Quảng Tiên, ngày 15 tháng 05 năm 2020

 BÁO CÁO

V/v thực hiện hưởng ứng Hội Sách online

chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7

 I. Công tác chỉ đạo:

 – Thực hiện Công văn số 721/BGDĐT-GDTX ngày 13/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7; Công văn số 303/STTTT-TTBCXB ngày 13/4/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc hưởng ứng Hội  Sách online chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ 7; Công văn số 34/CV-PGDĐT ngày 16/4/2020 về việc thực hiện Ngày Sách VN (21/4) và hưởng ứng Hội  Sách online chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 .

– Theo kếhoạch chỉ đạo của phòng, Hiệu trưởng Trường TH Quảng Tiên đã chỉ đạo cho Thư viện tổ chức các hoạt động hưởng ứng Hội sách online chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 tại sàn Book365.vn của Bộ Thông tin và Truyền thông từ ngày 19/04/2020 – 20/05/2020.

II. Kết quả thực hiện:

 Thuận lợi, khó khăn:

 * Thuận lợi:

– Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo cũng như về phía nhà trường đã tạo mọi điều kiện cho Thư viện tổ chức các hoạt động hưởng ứng Hội sách online chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 tại sàn Book365.vn của Bộ Thông tin và Truyền thông từ ngày 19/04/2020 – 20/05/2020.

* Khó khăn

– Phát động 100% CBGV, NV và học sinh đọc sách online nhưng rất nhiều học sinh không có điều kiện về vật chất, không có phương tiện kết nối mạng nên không thể liên lạc được để thực hiện.

– Số lượng HS tham gia đọc sách và mua sách tại sàn Book365.vn còn ít vì HS ở địa phương còn khó khăn nên có rất ít phương tiện kết nối mạng để tìm hiểu.

– Do hình thức tổ chức là đọc sách online nên chưa kiểm soát được chính xác số lượng người tham gia Hội sách.

 III. Kết quả cụ thể:

 

TT Nội dung Số lượng(quyển) Ghi chú
1 – Số người xem sách Giáo khoa- Số người đặt mua sách Giáo khoa 570
2 – Số người xem sách Giáo viên- Số người đặt mua sách Giáo viên 310
3 – Số người xem sách Tham khảo- Số người đặt mua sách Tham khảo 1960
4 – Số người xem các loại sách khác- Số người đặt mua các loại sách khác 750

III. Đánh giá chung:

Các hoạt động hưởng ứng Hội sách online chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 đã được tuyên truyền và phổ biến đến toàn bộ CBGV và NV. 100% giáo viên đã hưởng ứng tích cực đưa tin và thông báo, hướng dẫn cho học sinh, phụ huynh cùng hưởng ứng tham gia Hội sách online.

Tuy nhiên do điều kiện kinh tế còn khó khăn nên một bộ phận HS không có phương tiện kết nối mạng nên số lượng người tham gia chưa cao. Một số em việc sử dụng máy tính, thiết bị điện tử còn hạn chế nên vẫn còn gặp khó khăn trong việc đọc sách trên Internet.

  1. Đề xuất, kiến nghị: Không

DƯỚI ĐÂY LÀ  MỘT SỐ HÌNH ẢNH:

received_649560105594767                                 received_256569012390885 20200515_085740 received_707019706769737 received_225677202218643 20200515_085850 received_2642719005944706 20200515_085757 received_2610874062499703 20200515_090140 received_2891544730880784 received_2328139857480298 20200515_090242 received_239055024017812 received_548949429119891 20200515_085535 received_231774817886971

         HIỆU TRƯỞNG                                                                                      PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN

 

          Hồ Thị Phượng                                                                                     Phan Thị Thanh Huyền