HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC LOẠI HỒ SƠ NĂM HỌC: 2019-2020

Tháng Chín 18, 2019 2:10 chiều

  PHÒNG GD-ĐT Tx BA ĐỒN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TH QUẢNG TIÊN                  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                                              Quảng Tiên,  ngày 18 tháng 9 năm 2019

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC LOẠI HỒ SƠ

NĂM HỌC: 2019-2020

 

Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/05/2016 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế quy định về công tác y tế trường học;

Căn cứ Công văn số 1322/SGDĐT ngày 19/7/2017 của Sở GD&ĐT về việc quy đinh, quản lý hồ sơ phục vụ hoạt động giáo dục trong các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông;

Căn cứ vào công văn số:………./PGD ngày …./9/2019 v/v quy định quản lý hồ sơ phục vụ hoạt động giáo dục, năm học 2019-2020

Trường Tiểu học Quảng Tiên thống nhất quy định, quản lý một số loại hồ sơ phục vụ hoạt động giáo dục tại trường trong năm học 2019-2020 như sau:

  1. Đối với hồ sơ nhà trường

 

TT Tên loại hồ sơ Người thực hiện Người Chỉ đạo Ghi chú
1 Sổ đăng bộ Bùi Thị Hiền    
2 Hồ sơ phổ cập Bùi Thị Hiền    
3 Hồ sơ quản lý nhân sự Mai Thị Hảo Hồ Thị Phượng  
4 Hồ sơ chuyên môn      
  – Kế hoạch năm học của nhà trường Hồ Thị Phượng    
  – Kế hoạch chuyên môn của nhà trường Bùi Thị Hiền Hồ Thị Phượng  
  – Kế hoạch chuyên môn của tổ Tổ chuyên môn Bùi Thị Hiền  
  – Biên bản sinh hoạt chuyên môn của CM trường, tổ CM Bùi Thị Hiền

Tổ CM

Bùi Thị Hiền  
  – Hồ sơ triển khai các chuyên đề trong năm học Bùi Thị Hiền    
  – Hồ sơ BDTX Hồ Thị Phượng    
5 Hồ sơ tài sản, tài chính Mai Thị Hảo Hồ Thị Phượng  
6 Hồ sơ học sinh khuyết tật học hòa nhập GVCN Bùi Thị Hiền  
7 Hồ sơ lưu trữ công văn đi, đến Mai Thị Hảo Hồ Thị Phượng  
8 Hồ sơ theo dõi sức khỏe học sinh NguyễnT.D. Thúy Hồ Thị Phượng  
9 Bảng tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh GVCN lớp Bùi Thị Hiền  
10 Học bạ học sinh GVCN lớp BGH  
11 Sổ nghị quyết nhà trường và biên bản họp HĐSP Hồ Thị Phương, PhanT. T. Huyền    
12 Hồ sơ thi đua khen thưởng, kỷ luật   Hồ Thị Phượng  
  – Kế hoạch triển khai các phong trào thi đua. Bùi Thị Hiền    
  – Biên bản họp xét thi đua P.T.T.Huyền    
  – Danh sách khen thưởng CBQL, GV, NV và HS trong năm học P.T.T.Huyền    
13 Hồ sơ quản lý thư viện, thiết bị P.T.T.Huyền Hồ Thị Phượng  
14 Hồ sơ kiểm tra, đánh giá giáo viên, nhân viên Bùi Thị Hiền Hồ Thị Phượng  
15 Hồ sơ liên đội Trần Anh Dũng Bùi Thị Hiền  
16 Các loại hồ sơ khác      
  – Hồ sơ an ninh trật tự trường học Trần Anh Dũng    
  – Hồ sơ PCCC, hồ sơ phòng chống tai nạn thương tích Bùi Thị Hiền    
  – Hồ sơ phòng chống bão lụt Hồ Thị Phượng    
  – Hồ sơ phòng chống đuối nước Phan Thanh Đồng    

 

  1. Đối với hồ sơ giáo viên
  2. Giáo án.
  3. Sổ chuyên môn: Dự giờ, sinh hoạt chuyên môn
  4. Kế hoạch giáo dục cá nhân:

– Kế hoạch giảng dạy (Lịch báo giảng)

– Kế hoạch BDTX; hồ sơ BDTX

  1. Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp ở TH, lồng ghép kế hoạch BDHSG và GĐHSY)
  2. Bảng tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh
  3. Học bạ.
  4. Sổ Hội họp, Giao ban.

              III. Đối với hồ sơ VSCĐ học sinh:

Theo chỉ đạo của Phòng GD thị xã Ba Đồn từ các năm học trước cũng như năm học này đó là: Không có bộ hồ sơ VSCĐ lưu tại lớp. Toàn bộ vở học sinh GV trả lại cho học sinh ngay sau buổi học để HS giữ. Tất cả các loại sách vở của HS đều được xem là bộ hồ sơ VSCĐ. Không yêu cầu GV thống kê xếp loại VSCĐ theo từng đợt trong năm như các năm học trước. Nếu GV náo còn thực hiện lưu VSCĐ của học sinh ở tủ hồ sơ GV nếu qua kiểm tra bắt gặp thì phải chịu trách nhiệm trước BGH nhà trường và cấp trên.

  1. IV. Tổ chức thực hiện

Yêu cầu CBQL, các phần hành, Tổ chuyên môn, Giáo viên, nhân viên trường Tiểu học Quảng Tiên thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn này, trực tiếp quản lý, sử dụng, lưu trữ các loại hồ sơ theo quy định, có chất lượng đảm bảo phục vụ tốt cho hoạt động giảng dạy và giáo dục tại đơn vị. Nếu có thay đổi trong quá trình thực hiện, BGH nhà trường sẽ thông báo tận từng CB,GV,NV của đơn vị./.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Hồ Thị Phượng