KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2017-2018

Tháng Mười Hai 14, 2017 3:09 chiều

PHÒNG GD&ĐT TX BA ĐỒN                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH QUẢNG TIÊN                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:    /QĐ-HT                                 Quảng Tiên, ngày 07 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tổ ra đề kiểm tra định kỳ cuối kỳ I

Năm học 2017 – 2018

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TIÊN

 

Căn cứ công văn số 1633/ SGDĐT- GDTH ngày 28/8/2017 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với Giáo dục Tiểu học.

Căn cứ công văn số 225/PGDĐT- GDTH ngày 7/9/2017 của Phòng GD&ĐT Thị xã về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với cấp Tiểu học.

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ GD&ĐT về Quy định đánh giá học sinh Tiểu học; Thông tư số 22/2016 – TT-BGD( Điều chỉnh bổ sung một số điều của thông tư 30); chuẩn kiến thức kỹ năng và nội dung điều chỉnh các môn học

Căn cứ Kế hoạch số 404/KH-GDĐT ngày 05/12/2017 của Phòng GD&ĐT Thị xã Ba Đồn về việc Tổ chức ôn tập, kiểm tra cuối học kỳ I, năm học: 2017-2018 .

Xét đề nghị của chuyên môn trường Tiểu học Quảng Tiên,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Tổ ra đề kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I, năm học 2017-2018 môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, môn Lịch sử và Địa lý, môn Tin học, môn Tiếng Anh gồm các Ông, Bà (Có danh sách kèm theo).

Điều 2. Các thành viên trong Tổ ra đề có trách nhiệm ra đề bám sát tinh thần của Thông tư 22/TT-BGD&ĐT; tài liệu hướng dẫn ra đề theo thông tư 22; chuẩn kiến thức, kỹ năng cơ bản và điều chỉnh nội dung dạy học của từng môn học đối với từng khối lớp (hoàn thành việc ra đề trước ngày 14/12/2017).

Điều 3. Các Ông, Bà có tên tại Điều 1chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

– Như Điều 1;

– Lưu.

 

                                                                                                    

                                                                                                         Hồ Thị Phượng

 

 

 

 

DANH SÁCH TỔ RA ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ 1

NĂM HỌC 2017 – 2018

                                  (Kèm theo QĐ số    /QĐ-HT  ngày  07 /12/2017)

 

 

 

 

TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1 Hồ Thị Phượng HT            – Tổ trưởng Phụ trách chung
2 Bùi Thị Hiền PHT          – Tổ phó Phụ trách dò đề
3 Lương Thị Thanh Lệ TTCM      – Ban viên Ra đề khối 5
4 Phan Thị Thu Ngà TTCM      – Ban viên Ra đề khối 1
5 Nguyễn Hữu Thanh TPCM      – Ban viên Ra đề khối 4
6 Nguyễn Thị Vân TPCM      – Ban viên Ra đề khối 2
7 Phạm Hoàng Mai TPCM      – Ban viên Ra đê khối 3
8 Trần Anh Phương GV           – Ban viên Ra đề Tin học
9 Trần Thị Kim Liên GV           – Ban viên Ra đề T.A Khối 1,2

 

( Danh sách này gồm 9 người)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TX BA ĐỒN                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH QUẢNG TIÊN                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:    /QĐ-HT                                   Quảng Tiên, ngày 07 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng coi, chấm kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I

Năm học 2017 – 2018

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TIÊN

 

Căn cứ công văn số 1633/ SGDĐT- GDTH ngày 28/8/2017 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với Giáo dục Tiểu học.

Căn cứ công văn số 225/PGDĐT- GDTH ngày 7/9/2017 của Phòng GD&ĐT Thị xã về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với cấp Tiểu học.

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ GD&ĐT về Quy định đánh giá học sinh Tiểu học; Thông tư số 22/2016 – TT-BGD( Điều chỉnh bổ sung một số điều của thông tư 30); chuẩn kiến thức kỹ năng và nội dung điều chỉnh các môn học

Căn cứ Kế hoạch số 404/KH-GDĐT ngày 05/12/2017 của Phòng GD&ĐT Thị xã Ba Đồn về việc Tổ chức ôn tập, kiểm tra cuối học kỳ I, năm học: 2017-2018 .

Xét đề nghị của chuyên môn trường Tiểu học Quảng Tiên,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng coi, chấm kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I các môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử – Địa lý, Tiếng Anh, Tin học năm học 2017 -2018, gồm các ông, bà (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Hội đồng coi, chấm kiểm tra thực hiện nghiêm túc quy chế coi, chấm đảm bảo đánh giá kết quả của các môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử – Địa lý, Tiếng Anh, Tin học công bằng, chính xác và thực chất.

Thời gian làm việc bắt đầu từ 6 giờ 45 phút ngày 15/12/2017 cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Các ông, bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

– Như Điều 1;

– Lưu.

 

                                                                                                    

                                                                                                               Hồ Thị Phượng

 

 

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG COI, CHẤM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ

CUỐI HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2017 – 2018

(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-HT  ngày   07/12/2017)

 

TT Họ và tên Chức vụ CVHĐ
1 Hồ Thị Phượng Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Bùi Thị Hiền P.Hiệu trưởng P. Chủ tịch
3 Phan Thị Thanh Huyền TV-TB Thư ký
4 Lương Thị Thanh Lệ TT tổ 4,5 Thành viên
5 Nguyễn Thị Vân TT tổ 2,3 Thành viên
6 Phan Thị Thu Ngà TT tổ 1 Thành viên
7 Nguyễn Hữu Thanh TP tổ 4,5 Thành viên
8 Phạm Hoàng Mai TP tổ 2,3 Thành viên
9 Trần Thị Kim Liên TP tổ 1 Thành viên
10 Mai Thị Lan GV lớp 1 Thành viên
11 Phạm Quỳnh Như GV lớp 1 Thành viên
12 Đinh Thị Thanh Nhàn GV lớp 2 Thành viên
13 Mai Thị Hương GV lớp 2 Thành viên
14 Đinh Thị Hải Nga GV lớp 3 Thành viên
15 Đinh Thị Lệ Hằng GV lớp 3 Thành viên
16 Nguyễn Thị Lan GV lớp 4 Thành viên
17 Võ Quang Trung GV lớp 4 Thành viên
18 Trương Thị Thanh Hương GV lớp 5 Thành viên
19 Trần Thị Hiền GV lớp 5 Thành viên
20 Nguyễn Thị Minh Hải GV Tiếng Anh Thành viên
21 Nguyễn Thị Thủy GV Tiếng Anh Thành viên
22 Trần Anh Phương GV Tin học Thành viên

 

Danh sách này có 22 người.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TX BA ĐỒN                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH QUẢNG TIÊN                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 Số……./KH-THQT                          Quảng Tiên, ngày 07 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KTĐK CUỐI HỌC KỲ I

Năm học 2017 – 2018

   

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” đưa công tác quản lý, tổ chức kiểm tra của trường đi vào nề nếp, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, tạo điều kiện đánh giá một cách chính xác kết quả học tập của học sinh và chất lượng giảng dạy của giáo viên trong học kỳ I.

Thông qua kiểm tra để cán bộ quản lý, giáo viên của trường có nhận định, đánh giá xác thực về chất lượng giảng dạy của giáo viên cũng như chất lượng học tập của mỗi học sinh và mỗi lớp; lấy kết quả đạt được trong học kỳ I để đánh giá năng lực tiếp thu của HS và hiệu quả giảng dạy của đội ngũ giáo viên, làm căn cứ trong việc bình xét các danh hiệu thi đua trong năm học, đặc biệt kiểm nghiệm hiệu quả việc thực hiện đánh giá HS theo Thông tư 22(sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 30/2014/TT-BGD&ĐT).

Từ đó đề ra những giải pháp thích hợp để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập tại trường trong học kỳ II

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 2. Thành lập Tổ ra đề, Hội đồng coi chấm kiểm tra:
 3. Tổ ra đề các môn (đánh giá bằng điểm số kết hợp nhận xét): (Có danh sách kèm theo)

         * Yêu cầu ra đề:

– Thực hiện đúng yêu cầu của thông tư 22 và tài liệu Hướng dẫn ra đề kiểm tra theo thông tư 22.

– Đề kiểm tra định kỳ phải phù hợp với chuẩn KT-KN và định hướng phát triển năng lực, gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo các mức như sau:

+ Mức 1: Nhận biết, nhắc lại được kiến thức, kỹ năng đã học.

+ Mức 2: Hiểu kiến thức, kỹ năng đã học, trình bày, giải thích được kiến thức theo cách hiểu của cá nhân.

+ Mức 3: Biết vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học để giải quyết những vấn đề quen thuộc, tương tự trong học tập, cuộc sống.

+ Mức 4:Vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã học để giải quyết vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập, cuộc sống một các linh hoạt.

– Thời gian làm bài: Khoa học, Tin học, Lịch sử và Địa lý (40 phút) trong đó Lịch sử (5 điểm), Địa lý (5 điểm). Riêng môn Tiếng Anh có 4 nội dung thi (nghe, nói, đọc hiểu, viết), thời gian làm bài các phần thi( khối 1,2: 40 phút); khối 3,4,5: Theo đề của Phòng;  riêng phần nói GV dạy lớp nào thì đánh giá lớp đó về nội dung này.

– Tất cả các môn trên đều làm trên phiếu kiểm tra.( đề kiểm tra không thực hiện cắt phách khi chấm. Bài kiểm tra được giáo viên nhận xét, sửa lỗi, cho điểm theo thang điểm 10; không cho điểm 0, không cho điểm thập phân)

– Bộ đề hoàn thành trước ngày 14/12/2017.

Lưu ý: Đối với học sinh khuyết tật học hòa nhập: Không ra bộ đề riêng biệt mà thực hiện theo bộ đề chung đối với các khối lớp; riêng phần chấm bài có điều chỉnh giảm nhẹ.

 1. Hội đồng coi, chấm kiểm tra: (có danh sách và nhiệm vụ phân công cụ thể kèm theo)
 2. Công tác chuẩn bị:
 3. Chuyên môn chỉ đạo GVCN lập danh sách HS từng lớp để theo dõi số lượng dự thi cụ thể, ghi kết quả kiểm tra:

– Khối 1: 3 phòng (P1: 22; P2: 23; P3: 18)

– Khối 2: 3 phòng (P1: 26; P2: 26; P3: 22)

– Khối 3: 3 phòng (P1: 22; P2: 22; P3: 22)

– Khối 4: 3 phòng (P1: 20; P2: 20; P3: 21)

– Khối 5: 3 phòng (P1: 21; P2: 19; P3: 18)

 1. Phòng thi theo lớp học được quy định:

– 1A, 2A, 3A, 4A, 5A(P1)

– 1B, 2B, 3B, 4B, 5B (P2)

– 1C, 2C, 3C, 4C, 5C (P3)

 1. Xây dựng kế hoạch:

Phân công coi, chấm, họp Hội đồng quán triệt thực hiện coi, chấm ngày 14/12, phổ biến trong học sinh 11; 18/12/2017.

 1. Chuẩn bị:

         1 hộp phấn, 1 lốc giấy A4, kéo, keo (1 lọ), bìa mỏng (3 tờ); bì đựng hồ sơ: 10 bì; 02 hộp bút( 01 xanh; 01 đỏ)

Phân công:                     Nội dung 1, 2: PHT

Nội dung 3: Hiệu trưởng

Nội dung 4: văn phòng

III. Kế hoạch tổ chức kiểm tra định kỳ cuối kỳ 1:

* 15 giờ 30 phút ngày 14/12/2017: Họp Hội đồng kiểm tra

+ Đọc Quyết định thành lập Hội đồng coi, chấm kiểm tra.

+ Công bố lịch kiểm tra, chấm, tập hợp.

+ Phổ biến nội dung kế hoạch số 404/KH-GDTH ngày 05/12/2017 của Phòng GD&ĐT Thị xã Ba Đồn về việc Tổ chức ôn tập, kiểm tra cuối kỳ I, năm học: 2017-2018          + Tổ chức kiểm tra: Giáo viên dạy lớp nào coi kiểm tra và chấm bài, đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp đó.

+ Yêu cầu đối với giáo viên coi và chấm kiểm tra:

– Đến đúng giờ, thực hiện nghiêm túc sự phân công của Hội đồng coi, chấm kiểm tra.

– Thực hiện nghiêm túc quy chế người coi thi (Xếp chỗ ngồi, giao đề đúng theo hướng dẫn, đọc chính tả với tốc độ quy định, đánh giá đọc thành tiếng phải bám sát biểu điểm…).

(Lưu ý: GV không xếp bàn học sinh theo nhóm để thực hiện trong quá trình kiểm tra mà phải sắp xếp bàn học quay về hướng bảng lớp).

– Ngồi đúng vị trí người coi kiểm tra, không tự gợi ý, không để học sinh lộn xộn và vi phạm việc nhìn bài, thảo luận, sử dụng tài liệu. Song cũng không tạo không khí căng thẳng ảnh hưởng đến tâm lý học sinh. Không làm việc riêng trong quá trình coi kiểm tra. Không sử dụng điện thoại khi tham gia coi, chấm kiểm tra.

– Chấm bài đúng biểu điểm (không để sót hoặc nới), những trường hợp bất thường cần hỏi ý kiến lãnh đạo(ghi rõ các yêu cầu trên giấy kiểm tra) để được giải quyết.

– Đồng hồ đeo tay (nếu có), bút đỏ.

+ Quy định các phòng kiểm tra (như ở công tác chuẩn bị).

+ Hiệu lệnh:

– 3 tiếng GV vào phòng kiểm tra.

– 2 tiếng giao bài.

– 1 tiếng tính giờ làm bài.

– 1 hồi thu bài.

* 6 giờ 45 phút ngày 15; 18/12/2017: Quán triệt trong học sinh toàn trường

+ Tầm quan trọng của đợt KTĐK cuối học kỳ I.

+ Yêu cầu kiểm tra:

– Tham gia đầy đủ, đúng giờ, bình tĩnh, tự tin, đọc kỹ đề, tập trung thời gian để làm bài.

– Nghiêm túc thực hiện theo yêu cầu của GV coi kiểm tra: Không sử dụng tài liệu, không thảo luận, không cho bạn nhìn bài, không nhìn bài bạn, không làm mất trật tự trong giờ kiểm tra.

– Có ý thức trình bày sạch sẽ, rõ ràng, chữ viết đẹp đúng mẫu quy định.

– Có đủ bút, thước, giấy nháp, vở kê để đặt giấy viết.

– Nộp bài đúng thời gian quy định.

 1. Phân công giáo viên coi và ngày kiểm tra:
 2. Giáo viên coi, chấm kiểm tra:

– Đối với các môn Tin học; Tiếng Anh; khoa học; Lịch sử và Địa lý: Giáo viên dạy lớp nào( môn nào, khối nào) trực tiếp coi kiểm tra và chấm bài, nhận xét, đánh giá kết quả của lớp(môn, khối) đó.

– Đối với môn Toán, Tiếng Việt: GVCN dạy lớp nào trực tiếp coi kiểm tra, chấm bài, nhận xét, đánh giá kết quả học tập của lớp đó. Tập hợp báo cáo kết quả về BGH nhà trường đúng thời gian quy định.

 1. Ngày kiểm tra:

1) Ngày 15/12/2017:

Kiểm tra môn Tin học khối 3; Tiếng Anh khối 1,2; Khoa học; lịch sử và Địa lý khối 4,5

– Sáng: Kiểm tra môn Tiếng Anh khối 1,2 ( T1:1A; T2: 1B; T3: 2A; T4: 2B)

– Chiều: Kiểm tra môn Tin học khối 3(T1: 3A;  T2:  3B  ; T3: 3C) ;

Môn Khoa học; Lịch sử và Địa lý khối 4,5(T1: Khoa học; T2: LS&ĐL)

Môn Tiếng Anh khối 1,2 ( T1: 1C; T2: 2C)

2) Ngày 18/12/2017:

          Kiểm tra môn Tin học khối 5; Tiếng Anh khối 3,4

– Sáng: Kiểm tra môn Tin học khối 5 (T1: 5A      ; T2:  5B     ; T3: 5C)

Kiểm tra môn Tiếng Anh khối 3( T1: 3A ; T2: 3B;     T3: 3C)

– Chiều: Kiểm tra môn Tiếng Anh khối 4( T1: 4A         ; T2: 4B;     T3: 4C)

3) Ngày 1912/2017:

 Tiếp tục kiểm tra môn Tiếng Anh khối 5

– Sáng: KT môn Tiếng Anh khối 5     (T1: 5A      ; T2:  5B      ; T3: 5C)

Kiểm tra môn Tin học khối 4( T1: 4A     ; T2: 4B;     T3: 4C)

4)  Ngày 20/12/2017:

+ Buổi sáng: Kiểm tra môn Tiếng Việt từ khối 1 đến khối 5.

( Thời gian thực hiện theo thời gian bộ đề của từng khối lớp)

GV coi kiểm tra:

+ Khối 1:    P1: Cô Ngà           ; P2:  Cô Mai Lan          ; P3: Cô Như

+ Khối 2:    P1: Cô N.Vân       ; P2:  Cô M. Hương       ; P3: Cô Nhàn

+ Khối 3:    P1: Cô Hằng         ; P2: Cô Nga                  ; P3: Cô Mai

+ Khối 4:    P1: Thầy Thanh   ; P2:Thầy Trung            ; P3: Cô Lan

+ Khối 5:    P1: Cô T.Hiền      ; P2: Cô Lệ           ; P3: Cô Trương Hương

+ Buổi chiều: Chấm bài.

5) Ngày 21/12/2017:

+ Buổi sáng: Kiểm tra môn Toán từ khối 1 đến khối 5.

( Thời gian thực hiện theo thời gian bộ đề của từng khối lớp: 40 phút)

GV coi kiểm tra:

+ Khối 1:    P1: Cô Ngà           ; P2:  Cô Mai Lan          ; P3: Cô Như

+ Khối 2:    P1: Cô N.Vân       ; P2:  Cô M. Hương       ; P3: Cô Nhàn

+ Khối 3:    P1: Cô Hằng         ; P2: Cô Nga                   ; P3: Cô Mai

+ Khối 4:    P1: Thầy Thanh   ; P2:Thầy Trung            ; P3: Cô Lan

+ Khối 5:    P1: Cô T.Hiền      ; P2: Cô Lệ           ; P3: Cô Trương Hương

 

+ Buổi chiều: Chấm bài:

6) Ngày 22/12/2017: Chấm bài, tập hợp kết quả về phòng GD

 1. Phân công chấm:

      + Tổ chấm Tiếng Anh:

– Đ/c Trần Thị Kim Liên                   – Tổ trưởng

– Đ/c Nguyễn Thị Minh Hải     – Tổ viên

– Đ/c Nguyễn Thị Thủy            – Tổ viên

 + Tổ chấm Tin học:

                                  – Đ/c Trần Anh Phương

 + Tổ chấm Khoa học, Lịch sử và Địa lý: 6 GVCN khối 4,5

+ Chấm Tiếng Việt, Toán: GVCN lớp nào tự chấm bài, nhận xét và tập hợp kết quả của lớp phụ trách theo mẫu quy định.

 1. Phân công phục vụ, tập hợp kết quả kiểm tra:

– Gồm các đ/c: Bùi Thị Hiền; Mai Thị Hảo, Phan Thị Thủy, Trương Thị Lan, Phan Thị Thanh Huyền, Phan Thị Phương, Phan Thanh Đồng ……

– Kết quả kiểm tra các môn nộp về Phòng GD-ĐT ngày 22/12/2017.

 

                                                                         Quảng Tiên, ngày 07 tháng 12 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Hồ Thị Phượng