Kế hoạch thực hiện Quy chế công khai trong hoạt động nhà trường. Năm học 2021- 2022

Tháng Mười 22, 2021 2:45 chiều
           PHÒNG GD- ĐT TX BA ĐỒN
    TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 Số:      /KH- THQT                     Quảng Tiên, ngày 20 tháng 10 năm 2021

KẾ HOẠCH

Thực hiện Quy chế công khai trong hoạt động nhà trường

 Năm học 2021- 2022

 

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngay 28/12/2017 của Bộ giáo dục và đao tạo ba hành Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Thực hiện công văn số 352/VPUBND-VX ngày 20/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc triển khai thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ công văn số 207/PGDĐT ngày 14/10/2021 của Phòng giáo dục và đào tạo về Kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm học 2021-2022

Trường Tiểu học Quảng Tiên xây dựng kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm học 2021-2022 như sau:

  1). Mục tiêu thực hiện công khai:

– Nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ quản lý và tập thể giáo viên nhà trường ý thức trách nhiệm và tinh  thần cộng đồng trong  công tác.

– Quản lý tốt việc thu, chi cũng như việc sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện từ phụ huynh học sinh đảm bảo khách quan, chống các biểu  hiện tiêu cực trong đơn vị, từ  đó xây dựng tập thể có tình đoàn kết nội bộ tốt.

– Thúc đẩy cán bộ giáo viên nhà trường phấn đấu vươn lên trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

–  Công khai các hoạt động của nhà trường trước cán bộ, giáo viên, NV, học sinh, phụ huynh và quần chúng nhân dân trên địa bàn.

– Tổ chức thực hiện tốt các nội dung công khai cơ bản và quy chế dân chủ ở cơ sở để xây dựng mối đoàn kết trong nội bộ trường học.

– Thực hiện công khai cam kết của nhà trường về chất lượng giáo dục thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính để người học, các thành   viên của nhà trường và xã hội tham gia giám sát và đánh giá nhà trường theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện công khai của nhà trường nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý  nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục.

2). Nội dung thực hiện công khai

2.1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

  1. a) Cam kết chất lượng giáo dục:

Điều kiện về đối tượng tuyển sinh của nhà trường; chương trình giáo dục mà nhà trường tuân thủ (gồm 02 chương trình: chương trình hiện hành đối với khối 3 đến khối 5, chương trình GDPT 2018 đối với khối lớp 1,2); yêu cầu phối hợp giữa nhà trường và gia đình; điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường; các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho học sinh ở nhà trường, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và phương pháp quản lý của nhà trường; kết quả học tập, phẩm chất, năng lực,sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được; khả năng học tập tiếp tục của học sinh.

  1. b) Chất lượng giáo dục thực tế:

Số học sinh xếp loại theo 3 mặt: Các môn học và hoạt động giáo dục, Năng lực, Phẩm chất, tổng hợp kết quả cuối năm; tình hình sức khỏe của học sinh; số học sinh đạt giải các cuộc thi, giao lưu, số học sinh được công nhận hoàn thành chương trình lớp học, HTCTTH, số học sinh được khen thưởng …

  1. c) Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia: Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong từng năm học. Tự đánh giá theo các tiêu chuẩn: Duy trì ở mức độ nào…
  2. d) Kiểm định nhà trường:

Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục, báo cáo tự đánh giá, báo cáo đánh giá ngoài, kết quả công nhận đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

2.2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng Giáo dục.

  1. a) Cơ sở vật chất:

Số lượng, diện tích các loại phòng học, phòng bộ môn, khối phòng hổ trợ, khối phòng phụ trợ, sân chơi…số thiết bị dạy học đang sử dụng, tính bình quân trên một lớp, đồ chơi vận động…

  1. b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên:

Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo,…

2.3. Công khai thu chi tài chính

Công khai các khoản thu khác từ người học: Mức thu và các khoản thu khác theo năm học.

Công khai các khoản chi theo từng năm học: Các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, mua sắm, bảo trì, sữa chữa, nâng cấp CSVC, trang TBDH…. Công khai chính sách hỗ trợ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách, kết quả thực hiện trong từng năm học.

3). Hình thức và thời điểm công khai

3.1. Hình thức:

–  Công khai trong file tuyển sinh hàng năm của nhà trường.

–  Công khai trên website của nhà trường.

–  Niêm yết công khai tại văn phòng nhà trường.

–  Công khai trong các kỳ họp, hội nghị ban đại diện CMHS.

3.2. Thời điểm công khai:

Công khai vào tháng 6 hàng năm, khi kết thúc năm học, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và cập nhật vào đầu năm học kế tiếp (tháng 9) hoặc khi có thông tin mới hoặc thay đổi.

4). Thực hiện kiểm tra.

–   Ban thanh tra nhân dân thường xuyên giám sát về việc tiếp nhận, Hợp đồng giáo viên, mua sắm, sửa chữa CSVC,TBHD; chi chế độ cho CB – GV – NV, chế độ nâng lương và các khoản phụ cấp (nếu có).

–  Ban thanh tra chuyên môn dưới sự chỉ đạo của BGH nhà trường kiểm tra chất lượng giảng dạy và giáo dục học sinh theo định kỳ, theo lịch kiểm tra định kỳ trong năm học.

5). Tổ chức thực hiện:

– Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức và thời điểm công khai theo quy định. Thực hiện tổng kết, đánh giá công tác công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

–  Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra việc thực hiện công khai của nhà trường của các cấp.

– Công bố công khai trong cuộc họp với cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường:

+ Niêm yết công khai kết quả kiểm tra tại nhà trường đảm bảo thuận tiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh hoặc người học xem  xét.

+ Đưa lên website của nhà trường.

Trên đây là kế hoạch Thực hiện Quy chế công khai trong hoạt động nhà trường năm học 2021-2022 của trường Tiểu học Quảng Tiên.

 

Nơi nhận:                                                                       HIỆU TRƯỞNG

– Phòng GDĐT (để b/c)

– Công khai tại VP trường

– Lưu VP.                                                                          Hồ Thị Phượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin liên quan