Quy chế hoạt động trong nhà trường. Năm học 2019-2020

Tháng Chín 6, 2019 2:38 chiều

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TIÊN                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số: …/ QĐ-HT                                            Quảng Tiên, ngày 06 tháng 8 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

(V/v phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong HĐSP

Năm học: 2019-2020)

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TIÊN

 

Căn cứ thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học; Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung điều 40, bổ sung điều 40a của Thông tư số 41; VB số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 thông tư ban hành Điều lệ trường Tiểu học;

          Căn cứ thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chế độ làm việc đối với GV phổ thông; Thông tư số 15/2017/TT-BGD ĐT ngày 09/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 28;

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị;

Xét năng lực và khả năng công tác của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường;

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong HĐSP trường Tiểu học Quảng Tiên năm học 2019-2020 (Có danh sách phân công cụ thể kèm theo)

Điều 2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong HĐSP căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể được phân công, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động và thực hiện kế hoạch cho phù hợp với đặc thù công việc được giao.

Điều 3. Các ông (bà) trong BGH, các Tổ chuyên môn, tổ Hành chính văn phòng, các tổ chức đoàn thể trong trường và những người có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký/.

 

Nơi nhận                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 • Như điều 3( để t/h)
 • Lưu VT

 

Hồ Thị Phượng

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TIÊN                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số: …/ QĐ-HT                                            Quảng Tiên, ngày 03 tháng 10 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

(V/v ban hành quy chế hoạt động trong nhà trường

Năm học: 2019-2020)

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TIÊN

 

Căn cứ thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học; Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung điều 40, bổ sung điều 40a của Thông tư số 41; VB số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 thông tư ban hành Điều lệ trường Tiểu học;

          Căn cứ thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chế độ làm việc đối với GV phổ thông; Thông tư số 15/2017/TT-BGD ĐT ngày 09/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 28; thông tư số 03/VBHN-BGDĐT ngày 23/6/2017 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;

Căn cứ vào Quyết định 04/2000/ QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn thực hiện các CVĐ và các phong trào thi đua trong trường học; Nghị quyết Hội nghị CBCC, VC và NLĐ năm học 2019-2020

Xét năng lực và khả năng công tác của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường;

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế hoạt động của trường Tiểu học Quảng Tiên, năm học 2019-2020;

Điều 2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường căn cứ vào Quy chế hoạt động và nhiệm vụ cụ thể được phân công để xây dựng kế hoạch hoạt động và tổ chức thực hiện phù hợp với đặc thù công việc được giao.

Điều 3. Các ông (bà) trong BGH, các Tổ chuyên môn, tổ Hành chính văn phòng, các tổ chức đoàn thể trong trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký/.

 

Nơi nhận                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 • Như điều 3( để t/h)
 • Lưu VT

Hồ Thị Phượng

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TIÊN

 NĂM HỌC 2019 – 2020

(Ban hành theo Quyết định số      /QĐ-HT  ngày 03 tháng 10 năm 2019

 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Quảng Tiên )

 

 

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA NHÀ TRƯỜNG

Điều 1. Vị trí, chức năng

– Trường Tiểu học Quảng Tiên là cơ sở giáo dục phổ thông thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

            – Là cơ quan chuyên môn, giúp UBND thị xã thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục ở địa phương  theo quy định của chính phủ. Đồng thời chịu sự quản lý của phòng GD thị xã về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của Luật Giáo dục và Điều lệ trường Tiểu học của Bộ giáo dục và đào tạo.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông dành cho cấp Tiểu học do Bộ trư­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Công khai mục tiêu, nội dung các hoạt động giáo dục, nguồn lực và tài chính, kết quả đánh giá chất lượng giáo dục.

2. Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên theo quy định của pháp luật.

3. Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh; vận động học sinh đến trường; quản lý học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trong phạm vi được phân công.

5. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong hoạt động giáo dục.

6. Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Nhà nước.

7. Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia hoạt động xã hội.

8. Thực hiện các hoạt động về kiểm định chất lượng giáo dục.

9. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

 

Chương II. 

TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Về đội ngũ

* Tổng số  CB-GV-NV: 29 người

Trong đó: Ban giám hiệu: 02; Giáo viên: 24; Nhân viên: 03

– Trình độ đào tạo:  + Đại học: 24; Cao đẳng: 4; Trung cấp: 01

+ Đảng viên: 15

Điều 4. Biên chế các tổ chuyên môn trong nhà trường
Nhà trường biên chế thành 03 tổ chuyên môn và 01 tổ Văn phòng:
1. Tổ CM tổ 1: 8 GV;                        2. Tổ CM 2,3: 7 GV;

 1. Tổ CM 4,5: 8 GV 4. Tổ Văn phòng: 02 LĐ; 01 TPT; 03 NV

 

 

 

Chương III.

TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN

Điều 5. Cán bộ quản lý

Nhà trường có 01 Hiệu trưởng và 01 Phó hiệu trưởng.

 1. Hiệu trưởng

+ Phụ trách điều hành chung, chịu trách nhiệm trước cấp trên và trước pháp luật về tất cả các mặt hoạt động của nhà trường.

+ Quản lý và điều hành mọi hoạt động của nhà trường; triệu tập và chủ trì các hoạt động của nhà trường; tổ chức chỉ đạo triển khai các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và các cấp tới CB,GV,NV và học sinh trong trường.

+ Trưởng Ban thi đua nhà trường. Phụ trách công tác chính trị, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên.

+ Chỉ đạo, quản lý và giải quyết một số công việc chính như sau:

– Tài chính, kế hoạch, CSVC;

– Công tác nhân sự; phân công nhiệm vụ, công tác cho CB-GV-NV trong trường.

– Các vấn đề liên quan tới chế độ, chính sách của CB-GV-NV.

– Chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể hoạt động theo chức năng.

– Chỉ đạo công tác thanh – kiểm tra nội bộ trường học.

– Quản lý hồ sơ  CB, GV, NV (thông qua văn phòng).

– Chỉ đạo thực hiện công tác thư viện, thiết bị, y tế học đường , kế toán, văn phòng và các tổ chức xã hội khác (Chữ thập đỏ, Khuyến học…).

– Chỉ đạo thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục, duy trì và phát huy danh hiệu trường Chuẩn Quốc gia mứ độ 2.

– Chỉ đạo công tác tuyển sinh, biên chế lớp học; Chỉ đạo công tác xét hoàn thành CTTH; chuyển đi, chuyển đến,  khen thưởng, kỷ luật học sinh.

– Chỉ đạo công tác bồi dưỡng thường xuyên; mũi nhọn GVG.Tham gia các hoạt động của TTHTCĐ.

– Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường.

– Phụ trách về công tác Đảng trong nhà trường.

– Chỉ đạo TPTĐ thực hiện công tác an ninh trường học.

– Ký duyệt kế hoạch của các tổ chức đoàn thể, kế hoạch chuyên môn của nhà trường; các văn bản gửi các cấp, các ngành và các văn bản khác liên quan đến hoạt động  nhà trường.

– Ký duyệt học bạ khối 1, 5.

+ Tham mưu với UBND xã và các cơ quan tổ chức, các cấp lãnh đạo ngành, thị xã về việc xây dựng, đầu tư cơ sở vật chất cho nhà trường.

+ Chịu trách nhiệm trước UBND thị và ngành về toàn bộ hoạt động của nhà trường.

+ Sinh hoạt hành chính, chuyên môn với tổ Hành chính.

 1. Phó Hiệu trưởng

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và cùng Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về các mặt công tác sau:

– Xây dựng kế hoạch chuyên môn: Kế hoạch dạy và học; kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học; kế hoạch kiểm tra đánh giá học sinh; kế hoạch kiểm tra chuyên môn; kế hoạch tổ chức, quản lý dạy thêm, học thêm, kế hoạch triển khai chuyên đề và các kế hoạch khác trong hoạt động chuyên môn.

– Quản lý hồ sơ của học sinh (thông qua văn phòng): GKS, học bạ; Ký duyệt học bạ các khối 2,3,4; Ký duyệt kế hoạch chuyên môn và kế hoạch tổ chức các hoạt động chuyên môn khác của các tổ chuyên môn.

– Quản lý các hồ sơ của nhà trường các loại (thông qua văn phòng): Sổ theo dõi chất lượng giáo dục, bảng tổng hợp kết quả giáo dục của các lớp; hồ sơ phổ cập, hồ sơ tuyển sinh, hồ sơ xét hoàn thành CTTH, hồ sơ kiểm định chất lượng…

– Kiểm tra, nhận xét các loại hồ sơ thuộc lĩnh vực chuyên  môn: Sổ theo dõi chất lượng giáo dục, học bạ, chương trình dạy học các tổ, kế hoạch của các tổ chuyên môn, kế hoạch giảng dạy của giáo viên,…

– Thống kê, tổng hợp và quản lý các số liệu về chuyên môn của các tổ CM và tổng hợp toàn trường.

– Chỉ đạo các tổ chuyên môn trong việc bố trí dạy thay cho giáo viên khi đi công tác hoặc nghỉ có lý do khi được BGH nhà trường cho phép.

– Tổ chức, quản lý, điều hành công tác dạy và học: Quản lý việc thực hiện nội dung chương trình, chất lượng dạy và học, tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh và các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ khác.

– Phụ trách, theo dõi, đánh giá các tổ chuyên môn.

– Chỉ đạo mũi nhọn HSG, HS năng khiếu các cấp, các kỳ kiểm tra của nhà trường và các hội thi khác của học sinh.

– Phụ trách, chỉ đạo công tác Phổ cập giáo dục( + Lên kế hoạch tổ chức thực hiện, làm báo cáo thống kê, tham gia các đợt tập huấn về PC, nắm bắt việc chỉ đạo để triển khai kịp thời.

+ Có đầy đủ hồ sơ phổ cập theo quy định. Cập nhật sổ đăng bộ nhà trường kịp thời, chính xác, rõ ràng, sạch sẽ

+ Theo dõi biến động sĩ số các lớp trong từng tháng, học kỳ.

+ Thường xuyên cập nhật thông tin phổ cập.

+ Báo cáo kịp thời cho Hiệu trưởng và cấp trên các số liệu và thông tin PC khi yêu cầu.)

– Tổ chức chỉ đạo triển khai các chuyên đề theo kế hoạch hàng tháng trong toàn thể CB, GV của trường, dạy chuyên biệt,  dạy học tự chọn, công tác dạy thêm, học thêm,…

– Giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục, duy trì và phát huy danh hiệu trường Chuẩn Quốc gia.

– Giúp hiệu tr­ưởng về công tác Đảng, giải quyết những công việc đ­ược Hiệu trưởng uỷ quyền hoặc khi Hiệu trư­ởng đi vắng.

– Ký duyệt các loại hồ sơ về chuyên môn của giáo viên và các văn bản gửi cấp trên thuộc lĩnh vực chuyên môn khi được Hiệu trưởng uỷ quyền.

– Quản lý, chỉ đạo công tác hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, lao động vệ sinh môi trường, TDTT, công nghệ thông tin, sinh hoạt tập thể và các hoạt động xã hội khác.

– Cùng với Hiệu trưởng phân công công tác cho giáo viên, nhân viên.

– Cùng với Hiệu trưởng phối hợp với Ban đại diện CMHS trong các hoạt động giáo dục của nhà trường.

– Cùng với Hiệu trưởng quản lý, chỉ đạo các hoạt động giáo dục, xã hội khác do ngành và địa phương phát động.

– Chịu trách nhiệm cá nhân về các lĩnh vực mình được phụ trách đồng thời chịu trách nhiệm cùng Hiệu trưởng trong công tác quản lý nhà trường trước phòng GD&ĐT và UBND thị xã.

– Sinh hoạt hành chính và sinh hoạt chuyên môn với tổ văn phòng.

Điều 6.  Chủ tịch công đoàn

Chủ tịch công đoàn có những nhiệm vụ như sau:

– Lãnh đạo và tổ chức các hoạt động công đoàn theo Điều lệ công đoàn và các hướng dẫn hoạt động của công đoàn cấp trên.

– Là Phó Ban thi đua nhà trường, quản lý và theo dõi các hoạt động và các chỉ số về công tác thi đua của CB, GV, NV trong trường.

– Chủ động, phối hợp với BGH, các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường tổ chức các phong trào nhằm thúc đẩy hoạt động dạy và học.

– Có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ đoàn viên thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; thực hiện nghiêm túc đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy định của ngành và quy chế hoạt động của nhà trường.

– Chỉ đạo sâu sát hoạt động của các tổ công đoàn, thực hiện mục tiêu cùng BGH xây dựng khối đoàn kết nội bộ nhà trường.

– Cùng BGH chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật, các hoạt động phong trào tới CB – GV – NV của nhà trường.

– Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động.

– Phụ trách, phân công đoàn viên công đoàn viết bài, đưa tin nội dung mục hoạt động Công đoàn trên trang Web của nhà trường (Tối thiểu 2 bài/tháng).

Điều 7.  Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn

– Là người có năng lực chuyên môn, có uy tín cao trong tổ, có trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác. Được Hiệu trưởng bổ nhiệm vào đầu năm học thông qua chỉ đạo của Chi bộ nhà trường và phiếu thăm dò tín nhiệm của GV – NV trong tổ( nếu cần thiết).

Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn chịu trách nhiệm:

– Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn các thành viên thực hiện kế hoạch theo tuần, tháng, năm học rõ ràng và sinh hoạt chuyên môn tối thiểu 02 lần/tháng; Ký duyệt giáo án lên lớp của giáo viên theo Quy chế chuyên môn quy định.

– Theo dõi, đánh giá chất lượng về hiệu quả hoạt động giáo dục của các thành viên trong tổ, hiệu quả giảng dạy giáo dục, quản lý sử dụng sách, thiết bị của các thành viên trong tổ theo kế hoạch.

– Theo dõi và tư vấn, thúc đẩy hiệu quả công tác chủ nhiệm, không để học sinh bỏ học giữa chừng.

– Tổ chức bồi dưỡng có hiệu quả về chuyên môn nghiệp vụ cho các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường và của tổ chuyên môn.

– Đánh giá thi đua, đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với tổ viên.

Chủ động xây dựng nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn, có giải pháp cụ thể phù hợp với tổ mình phụ trách. Là cầu nối giữa GV – NV trong tổ với BGH nhà trường, chủ động đề xuất, tham mưu với BGH các vấn đề có liên quan tới công tác của tổ.

– Điều hành các hoạt động chuyên môn trong phạm vi tổ (sinh hoạt chuyên môn, tổ chức thao giảng, dự giờ tổ viên, chuyên đề,  BDTX…).

– Chủ động xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề, thao giảng, thi GVDG… của tổ, báo cáo kịp thời bằng văn bản với BGH.

– Tham gia cùng BGH nhà trường trong công tác kiểm tra hoạt động dạy học của giáo viên, học sinh; Lập hồ sơ quản lý chuyên môn đối với hoạt động kiểm tra giáo viên thuộc tổ mình phụ trách.

– Thực hiện một số công việc khác khi được Ban giám hiệu phân công.

– Chịu trách nhiệm và phân công các thành viên trong tổ viết bài, đăng tải trên trang Web của trường về các hoạt động chuyên môn. (Tối thiểu 2 bài/tháng)

* Đối với tổ trưởng, tổ phó Tổ Văn phòng:

–  Xây dựng kế hoạch chung của tổ. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong tổ về thực hiện một số nhiệm vụ chung của tổ (tiếp khách; chuẩn bị cho các hội nghị của nhà trường; sắp xếp bàn ghế, dụng cụ ngay ngắn, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ trong các phòng làm việc của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Văn phòng; phòng Hội trường, đề xuất mua sắm các trang thiết bị, văn phòng phẩm phục vụ công việc của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, các phòng làm việc khác và phục vụ hoạt động chung của HĐSP;…).

– Chỉ đạo tổ viên thực hiện theo kế hoạch tổ, kế hoạch chung của nhà trường.

– Điều hành các hoạt động trong phạm vi tổ.

– Thực hiện  một số nhiệm vụ khác khi Ban giám hiệu phân công.

– Chịu trách nhiệm và phân công các thành viên trong tổ viết bài, đăng tải trên trang Web của trường về các hoạt động chuyên môn của tổ. (Tối thiểu 2 bài/tháng)

Điều 8. Bí thư chi đoàn; Tổng phụ trách Đội TNTPHCM 

 1. Bí thư chi đoàn

– Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các hoạt động của Đoàn TNCS HCM.

– Tham gia cùng Chủ tịch Công đoàn chỉ đạo thực hiện phong  trào “Xanh, sạch, đẹp, an toàn và môi trường sư phạm thân thiện, tích cực”

– Phối hợp cùng Tổng phụ trách Đội phát động, duy trì các phong trào thi đua của học sinh, tổ chức các hoạt động nhân các ngày lễ lớn;

– Kết hợp cùng các tổ chức khác trong và ngoài nhà trường tổ chức các hoạt động theo chủ điểm (20/11, 22/12; 03/2;26/3; 19/5….).

– Thực hiện  một số nhiệm vụ khác khi Ban giám hiệu phân công.

– Viết bài, đưa tin nội dung mục hoạt động Đoàn trên trang Web của nhà trường (Tối thiểu 2 bài/tháng).

 1. 2.Tổng phụ trách Đội TNTPHCM

– Điều hành các hoạt động của Đội TNTPHCM. Tổ chức chào cờ đầu tuần;

– Tổ chức, quản lý, lên kế hoạch thi đua và các hoạt động khác trong HS theo chủ đề hàng tháng dưới sự chỉ đạo của Hội đồng đội thị xã và Hiệu trưởng nhà trường. Tổng kết báo cáo BGH kết quả thi đua hàng tuần, phối hợp với giáo viên trục ban hàng tuần công khai kết quả thi đua vào các buổi chào cờ hàng tuần.

– Quản lý, theo dõi hoạt động nền nếp của học sinh.

– Kết hợp cùng các tổ chức khác trong và ngoài nhà trường tổ chức các hoạt động theo chủ điểm (20/11, 22/12; 03/2;26/3; 19/5….).

– Tổng hợp, lưu trữ toàn bộ các số liệu liên quan đến hoạt động của học sinh (tình hình học sinh, số học sinh nghèo, khó khăn, công tác từ thiện, nhân đạo của học sinh; theo dõi học sinh được nhận hổ trợ qua các tháng). Chịu trách nhiệm tổng hợp, thống kê kết quả thi đua của học sinh theo kỳ, đợt thi đua, cuối năm học.

– Tổ chức tập luyện, hướng dẫn HS tham gia các cuộc thi liên quan đến hoạt động của Đội do cấp trên tổ chức.

– Là Phó Ban thường trực ban tổ chức các hoạt động GD NGLL của nhà trường

– Phối hợp, vận động các lực lượng giáo dục, các lực lượng xã hội ở địa phương cùng tham gia công tác Đội.

– Quản lý các loại hồ sơ của Liên đội.

– Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh.

– Phối hợp với nhân viên Y tế, giáo viên trực ban trong công tác vệ sinh môi trường và lao động.

– Tham gia cùng Chủ tịch Công đoàn chỉ đạo thực hiện phong  trào “Xanh, sạch, đẹp, an toàn và môi trường sư phạm thân thiện, tích cực”

– Thực hiện một số công việc khác khi được Ban giám hiệu phân công.

– Viết bài, đưa tin nội dung mục hoạt động Liên Đội trên trang Web của nhà trường. (Tối thiểu 2 bài/tháng)

          Điều 9. Giáo viên       

 1. Giáo viên trực tiếp giảng dạy:

– Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh; thương yêu, tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; tạo dựng môi trường học tập và làm việc dân chủ, thân thiện, hợp tác, an toàn và lành mạnh;

– Rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục; vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học của học sinh;

– Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân theo Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước. Đến trường, ra vào lớp đúng giờ, không tuỳ tiện bỏ giờ, quản lý học sinh trong các hoạt động dạy học và giáo dục do nhà trường tổ chức;

– Thực hiện các quyết định của Hiệu trưởng, chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục;

– Dạy học và giáo dục theo chương trình, kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học của nhà trường theo chế độ làm việc của giáo viên; quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giáo dục của lớp( môn) phụ trách;

– Soạn bài, nghiên cứu bài, chuẩn bị thiết bị dạy học đầy đủ trước khi lên lớp.

– Kiểm tra đánh giá, nhận xét học sinh theo đúng quy định của TT22/TT-BGD&ĐT (kể cả việc đánh giá cho điểm, xếp loại từng học sinh và việc đánh giá xếp loại sau mỗi giờ dạy trên lớp); Vào sổ điểm, ghi học bạ đầy đủ, chính xác.

– Thực hiện nghiêm túc các quy định về quy chế chuyên môn cũng như các hoạt động giáo dục khác.

– Tham gia công tác kiểm định chất lượng giáo dục, công tác phổ cập giáo dục của nhà trường;

– Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên khác, gia đình học sinh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong dạy học và giáo dục học sinh;

– Tham gia bồi dưỡng học sinh có năng lực, năng khiếu, phụ đạo học sinh yếu theo môn phụ trách.

– Tham gia một số công việc khác khi được Ban giám hiệu phân công.

 1. Giáo viên chủ nhiệm:

Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ như giáo viên trực tiếp giảng dạy, còn thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

– Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt và có biện pháp tổ chức giáo dục phù hợp, có hiệu quả với từng đối tượng, nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp phát huy tính tích cực, khả năng tự quản của học sinh.

– Thực hiện tốt công tác dân vận, liên hệ, cộng tác thường xuyên với gia đình học sinh: Thông báo tình hình học tập, rèn luyện của HS thông qua sổ liên lạc hoặc có thể bằng điện thoại, gặp trực tiếp.., các trường hợp đặc biệt phải thông báo ngay cho CMHS và BGH biết, chủ động phối hợp với TPT đội và các tổ chức, đoàn thể trong trường, các tổ chức xã hội có liên quan để giáo dục học sinh.

– Nhận xét đánh giá và xếp loại học sinh một cách chính xác đúng thông tư 22, đề xuất danh sách HS khen thưởng, kỷ luật … và hoàn chỉnh việc ghi kết quả về chất lượng giảng dạy và giáo dục học sinh vào hồ sơ học chính cuối kỳ, cuối năm đảm bảo đủ, đúng theo quy định.

– Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình mọi mặt của lớp với Hiệu trưởng và BGH.

– GV phải có mặt để cùng sinh hoạt 15 phút đầu giờ với học sinh của lớp (trường hợp vắng mặt phải báo cáo với lãnh đạo trực ).

– Dự đầy đủ các tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần. Thực hiện công tác trực tuần theo sự phân công của BGH.

– Đảm bảo duy trì sĩ số đạt 100%. Khi có HS nghỉ học 02 ngày liên tục hoặc 02 ngày trong tuần không phép, GVCN có trách nhiệm đến gia đình tìm hiểu vận động (có biên bản, chữ ký của phụ huynh) và báo cáo BGH.

– Có trách nhiệm thu các loại quỹ theo quy định trong năm.

– Thực hiện đầy đủ các phong trào của nhà trường, Công đoàn và Liên Đội

– Thực hiện hồ sơ chủ nhiệm theo quy định.

– Chỉ đạo lớp phụ trách thực hiện có chất lượng công tác lao động theo phân công.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.

 1. Thư ký Hội đồng sư phạm:

– Soạn thảo, ghi chép nội dung các cuộc họp của HĐSP, Giao ban lãnh đạo, Giao ban HĐSP, các Hội nghị liên quan đến toàn thể HĐSP, của tổ chức xã hội khác khi làm việc với nhà trường.

– Là Thư ký Hội đồng thi đua trường.

– Làm công tác tổ chức các cuộc họp HĐSP nhà trường.

– Tham gia các hoạt động khác khi được Ban giám hiệu phân công.

Điều 10. Nhân viên

 1. Nhân viên Kế toán – Văn phòng:
 2. a) Đối với công tác văn phòng:

+ Thực hiện công tác Văn thư:

– Cùng đ/c TV-TB quản trị hộp thư điện tử của nhà trường, nhận công văn đi, đến, vào sổ theo quy định và chuyển cho hiệu trưởng xử lý, giúp hiệu trưởng lưu trữ công văn đi, đến.

– Phải kiểm tra thường xuyên hộp thư điện tử của nhà trường ít nhất 3 lần/buổi (đầu buổi, giữa buổi, cuối buổi) để nắm bắt kịp thời các thông tin.

– Đánh máy các loại văn bản hành chính của trường, vào số văn bản đúng quy định và gửi đi nhanh, kịp thời, đúng địa chỉ.

+ Quản lý hồ sơ:

– Quản lý Hồ sơ cán bộ theo quy định.

– Cập nhật bổ sung kịp thời các thông tin liên quan đến hồ sơ cán bộ, viên chức (cả trên phần mềm và hồ sơ lưu trữ).

– Cập nhật, quản lý số liệu và thông tin liên quan đến hồ sơ trường trên phần mềm thống kê cuối kỳ và cuối năm.

– Quản lý sổ theo dõi kết quả đánh giá xếp loại học sinh, bảng tổng hợp kết quả kiểm tra học bạ học sinh; giữ gìn nghiêm mật các loại giấy tờ, văn bản nhà trường…

– Sử dụng dấu đúng quy định, đúng mục đích, không để giáo viên, nhân viên đóng dấu tuỳ tiện.

– Giúp BGH tiếp khách đến công tác tại trường.

– Chấp hành các nhiệm vụ phân công khác của Hiệu trưởng.

 1. b) Đối với công tác kế toán

– Lập dự toán, quyết toán, lập báo cáo, quản lý hồ sơ tài chính theo quy định của Luật kế toán.

– Thực hiện đúng các yêu cầu về thu chi của nhà trường kịp thời, chính xác và đạt hiệu quả tốt nhất. Duyệt chế độ chính sách của GV- HS với cấp trên kịp thời, đảm bảo chính xác.

– Lập dự toán thu chi các khoản quỹ thoả thuận của hội CMHS nhà trường đúng quy định, báo cáo trước Hội đồng sư phạm nhà trường và  Hội CMHS theo định kỳ.

– Phát hành các biểu mẫu báo cáo về ngân sách, tiếp nhận, xử lý và báo cáo với Hiệu trưởng đúng thời gian qui định.

– Hướng dẫn cặn kẽ, đầy đủ các hoá đơn chứng từ khi thực hiện thanh quyết toán.

– Thực hiện công khai tài chính theo quy định.

– Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tài chính, tài sản của nhà trường; Xây dựng kế hoạch ngân sách theo tháng, quý, năm; Tổng hợp công tác tài chính theo định kỳ

– Hàng năm tiến hành kiểm kê tài sản, thực hiện khấu hao tài sản theo giá trị hao mòn khi sử dụng, những tài sản thanh lý phải có sự giám sát của Công Đoàn, Thanh tra nhân dân và bộ phận phụ trách.

– Quản lý tài chính và hồ sơ tài chính theo đúng luật kế toán.

– Theo dõi và cập nhật sổ Bảo hiểm của CB – GV – NV trong trường.

– Chịu trách nhiệm trước cấp trên và pháp luật về việc thực hiện nghiệp vụ tài chính, kế toán.

– Làm việc theo giờ hành chính tại phòng kế toán.

– Giúp BGH tiếp khách đến công tác tại trường.

– Chấp hành các nhiệm vụ phân công khác của Hiệu trưởng.

 1. Nhân viên Thư viện – Thiết bị:

* Lĩnh vực Thư viện:

– Cập nhật, quản lý các loại hồ sơ thư viện theo đúng quy định của Bộ Giáo dục.

– Bảo quản toàn bộ SGK dùng chung, sách nghiệp vụ, sách tham khảo, báo chí, tài liệu … theo quy định.

– Nhập kho các loại sách vở được cấp, hổ trợ hoặc mua về, lập sổ ghi chép lưu trữ hoá đơn chứng từ trước khi đưa vào sử dụng.

– Sắp xếp sách và các vật dụng trong phòng thư viện có khoa học, giúp cho người đọc dễ lấy, dễ tìm, đảm bảo mỹ quan và vệ sinh học đường.

– Làm tốt công tác bạn đọc, phối hợp với các tổ chức trong nhà trường thực hiện công tác giới thiệu sách theo chủ đề, xây dựng tủ sách của trường ngày càng phong phú (Nhân viên viết bài và trực tiếp giới thiệu sách)

– Phân loại cụ thể  về sách giáo khoa, sắp xếp khoa học dễ lấy, dễ tìm, giữ gìn, bảo quản và vệ sinh thường xuyên, đảm bảo không bị mối mọt, mất mát, hư hỏng. Báo cáo, đề xuất với Hiệu trưởng có biện pháp xử lý các trường hợp hư hỏng, hao mòn, mất mát tài sản của nhà trường.

– Hằng năm kiểm tra hai lần: Đầu năm và cuối năm, lập báo cáo tình hình về chất lượng SGK qua việc sử dụng. Số sách thiếu phải được cụ thể từng loại và đề xuất mua sắm bổ sung.

– Lập sổ theo dõi về việc mượn sử dụng sách báo, văn hóa phẩm hàng ngày. Hàng tháng lập báo cáo về tình hình sử dụng.

– Tham mưu cụ thể với Hiệu trưởng về các hoạt động của thư viện, đề xuất mua sắm thêm trang thiết bị cho thư viện (theo điều kiện thực tế của nhà trường và các quy định về xây dựng thư viện đạt chuẩn và thư viện xuất sắc)

– Làm việc theo giờ hành chính tại phòng Thư viện.

– Giúp BGH tiếp khách đến công tác tại trường

– Chấp hành các nhiệm vụ phân công khác của Hiệu trưởng.

– Phụ trách công tác quản trị mạng của nhà trường.

* Lĩnh vực Thiết bị:

– Cập nhật các loại hồ sơ sổ sách quản lý, theo dõi tình hình sử dụng ĐDDH và tình hình hoạt động của công tác thiết bị trường học.

– Nhập kho các loại thiết bị được cấp hoặc mua về, lập sổ ghi chép lưu trữ hoá đơn chứng từ trước khi đưa vào sử dụng.

– Có kế hoạch chuẩn bị ĐDDH theo yêu cầu của giáo viên bộ môn, phục vụ tốt các tiết thực hành thí nghiệm.

– Phân loại cụ thể về thiết bị dạy học, sắp xếp khoa học dễ lấy, dễ tìm, giữ gìn, bảo quản và vệ sinh thường xuyên, không làm mất, hư  hỏng tài sản, thiết bị nhà trường.

– Lập sổ theo dõi về việc mượn, sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học hàng ngày. Hàng tháng lập báo cáo về tình hình sử dụng.

– Hằng năm kiểm tra hai lần: Đầu năm và cuối năm, lập báo cáo tình hình về chất lượng thiết bị qua việc sử dụng. Số thiết bị thiếu phải được cụ thể từng loại đề xuất mua sắm bổ sung.

– Không cho học sinh, hoặc người không có trách nhiệm vào khu vực phòng thiết bị, ĐDDH của nhà trường

– Các thiết bị, tài sản có tên trong danh mục cấp về, khi kiểm tra thấy thiếu hoặc bị thất thoát mà không rõ lý do, thì nhân viên phụ trách phải chịu bồi thường. Các trường hợp đổ vỡ, hư hỏng đều phải lập biên bản hiện trạng và báo cáo Hiệu trưởng.

– Quản lý phòng Hội trường

– Giúp BGH tiếp khách đến công tác tại trường.

– Chấp hành các nhiệm vụ phân công khác của Hiệu trưởng.

* Công tác kiêm thủ quỹ

– Mở sổ theo dõi thu chi các khoản tiền mặt của nhà trường. Hàng tháng cùng kế toán kiểm tra hồ sơ, chứng từ.

– Quản lý tiền mặt theo đúng luật kế toán: Cập nhật đầy đủ từng khoản, từng loại tiền thu vào sổ theo dõi thu theo phiếu thu do kế toán lập. Chi tiền mặt khi người nhận tiền có hồ sơ đã được duyệt chi hoặc duyệt tạm ứng; Kịp thời cập nhật tiền chi vào sổ theo dõi chi tiền.

– Chịu trách nhiệm trước cấp trên và pháp luật về việc thực hiện nghiệp vụ tài chính, kế toán.

 1. 3. Nhân viên Y tế

– Phụ trách công tác y tế học đường.

– Xây dựng kế hoạch hoạt động về công tác y tế trường học theo đúng quy định

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức cho học sinh thăm khám sức khỏe định kỳ. Phối hợp với y tế xã thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh.

– Có kế hoạch, chủ động thực hiện các cuộc vận động phòng, chống dịch bệnh trong phạm vi nhà trường đồng thời có ý thức tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh tại địa phương.

– Phối hợp với Kế toán xây dựng kế hoạch mua sắm các trang thiết bị, thuốc chữa bệnh phù hợp với yêu cầu chăm sóc sức khoẻ học sinh và tình hình cụ thể của nhà trường.

– Quản lý hồ sơ về y tế và các thiết bị y tế.

– Kiểm tra, đôn đốc học sinh trong việc thực hiện vệ sinh học đường (vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường). Phối hợp với Tổng phụ trách Đội, giáo viên trực ban, giáo viên chủ nhiệm kiểm tra công tác vệ sinh môi trường hàng ngày để nhắc nhở thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường.

– Tham mưu cho Hiệu trưởng về các vấn đề liên quan đến công tác y tế

– Phối hợp với GVCN, cơ quan bảo hiểm thu các loại Bảo hiểm của học sinh trong trường. Báo cáo và lập hồ sơ tham gia bảo hiểm của học sinh theo đúng quy định.

– Liên hệ, cộng tác cùng các cơ quan Bảo hiểm để đảm bảo chế độ và quyền lợi học sinh trong trường theo quy định .

– Phụ trách nước uống cho GV và HS trong nhà trường.

– Làm việc theo giờ hành chính tại phòng y tế.

– Giúp BGH tiếp khách đến công tác tại trường

– Chấp hành các nhiệm vụ phân công khác của Hiệu trưởng.

 

Chương IV.  

NỀ NẾP LÀM VIỆC, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, SINH HOẠT

Điều 11. Giờ giấc làm việc

 1. Thời gian tổ chức hoạt động day học của nhà trường: (theo quy định về giờ làm việc mùa hè và mùa đông).

– Các trường hợp đột xuất có thể thực hiện theo đặc thù thời tiết và nội dung của công việc tại thời điểm đó.

– Đối với các hoạt động giáo dục khác thực hiện theo kế hoạch tổ chức nhưng phải đảm bảo quy định chung về giờ giấc.

 1. Thời gian làm việc của lãnh đạo và nhân viên hành chính:

– Phải có mặt trước lúc vào học 15 phút( kể cả buổi sáng và buổi chiều). Trực lãnh đạo kiểm tra, giám sát các hoạt động của giáo viên và học sinh, là người rời khỏi cơ quan sau cùng trong các buổi học; các đ/c nhân viên thực hiện công tác vệ sinh, sắp xếp bàn ghế, chuẩn bị nước uống tại phòng làm việc của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, văn phòng trước khi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng phần hành.

 1. Thời gian làm việc của giáo viên ( bao gồm GVCN lớp; GVCB, GVTC) :

– Tất cả GV phải có mặt trước giờ vào học 15 phút đầu buổi. Giáo viên chủ nhiệm lớp phải có mặt trong giờ sinh hoạt 15 phút tại lớp chủ nhiệm; bám sát học sinh của lớp phụ trách trong các hoạt động NGLL tại trường (Trường hợp GVCN có lí do hoặc không có tiết phải báo để GV bộ môn quản lý học sinh trong 15 phút đầu buổi và các hoạt động NGLL).

 1. Thời gian các cuộc họp HĐSP, sinh hoạt tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể: Thông báo cụ thể trên bảng kế hoạch nhà trường. Toàn thể HĐSP và các thành viên phải có mặt tại văn phòng trước lúc vào họp tối thiểu là 5 phút. Tổ văn phòng, thư ký có mặt trước cuộc họp ít nhất 15 phút để chuẩn bị các điều kiện phục vụ hội họp. Các Đại hội, Hội nghị khác có quy định riêng.

Điều 12. Chế độ hội họp, báo cáo, thông báo

 1. Chế độ hội họp:

– Họp Hội đồng sư phạm: 1 lần/tháng. Được tiến hành sau Hội nghị Hiệu trưởng của Phòng.

– Họp giao ban tuần: Chiều thứ 6 ( Trường hợp công việc đột xuất có thể thay đổi phù hợp với tình hình thực tiễn).

+ Tiết 1,2 (Giao ban lãnh đạo, phần hành)

+ Cuối buổi(Giao ban HĐSP): Đánh giá hoạt động trong tuần, triển khai kế hoạch hoạt động tuần tiếp theo; thông báo kết quả thi đua đối với từng đơn vị lớp trong tuần. Riêng GV công tác tại khu vực lẽ Tiên Xuân không dự giao ban HĐSP phải nắm bắt tình hình qua TT,TP chuyên môn; ghi chép lại đánh giá hoạt động tuần và triển khai kế hoạch tuần tới của BGH để thực hiện, tránh chệch choạc.

– Chào cờ đầu tuần: Thực hiện vào sáng thứ 2 hàng tuần (Toàn thể CB,GV,NV làm việc tại trung tâm tham gia). Riêng khu vực Tiên xuân thực hiện nhận xét dưới cờ hàng tuần: GV trực ban đánh giá các hoạt động của học sinh trong tuần và thông báo kết quả thi đua của tuần; Lãnh đạo trường nhắc nhở, dặn dò đối với HS. TPT Đội triển khai kế hoạch hoạt động tuần; tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống; tuyên truyền giáo dục pháp luật, giáo dục môi trường; giới thiệu sách…

– Sinh hoạt tổ chuyên môn: 2 lần/tháng; Sinh hoạt CM nhà trường 2 lần/tháng

– Họp đoàn thể: Thực hiện theo Điều lệ của các đoàn thể

– Họp Ban thi đua: Cuối các đợt sơ kết, tổng kết công tác thi đua( cuối học kỳ I và cuối năm); có thể họp đột xuất khi có công việc chỉ đạo của cấp trên.

– Đối với giáo viên:

+ Làm việc theo thời khóa biểu, lịch công tác của tổ chuyên môn, kế hoạch hoạt động của nhà trường.

+ Thực hiện đầy đủ chế độ hội họp, sinh hoạt chuyên môn theo quy định.
2. Chế độ báo cáo: (Bằng văn bản)

Nhà trường, các bộ phận và cá nhân có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo theo quy định nhằm đảm bảo cho công tác quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả. Ngoài báo cáo theo yêu cầu của từng nhiệm vụ, nhà trường quy định chế độ báo cáo định kỳ như sau:

* Hàng Tuần (Đầu buổi chiều thứ 6).

TV-TB, Kế toán-văn phòng, ytế: Báo cáo với Hiệu trưởng về kết quả hoạt động trong tuần, kế hoạch công việc của tuần tới. Đề xuất (nếu có)

Tổng phụ trách Đội: Báo cáo với Hiệu trưởng tình hình thực hiện nội quy học sinh, đánh giá thi đua trong tuần của các lớp (phối hợp với giáo viên trực tuần để có điểm thi đua đạt được của từng lớp).

– GV trực ban: Báo cáo với Lãnh đạo trực về kết quả hoạt động trong tuần trực. Đề xuất( nếu có)

Phó Hiệu trưởng: Báo cáo với Hiệu trưởng tình hình công tác trong tuần và thống nhất kế hoạch công tác tuần tới.

BGH triển khai kế hoạch công tác dạy và học, các HĐGD khác của  tuần tiếp theo  trong hội nghị giao ban tuần hoặc trên lịch công tác; trên trang Web của nhà trường chậm nhất vào sáng thứ 2 hàng tuần.

* Hàng tháng (ngày 20 hàng tháng. Nếu trùng Chủ nhật thì báo cáo ngày 19)

Phó hiệu trưởng – Chủ tịch công đoàn: Báo cáo với Hiệu trưởng

+ Chuyên môn: Thực hiện báo cáo (theo mẫu) hàng tháng với Hiệu trưởng. Chú trọng tiến độ thực hiện chương trình dạy học(tại thời điểm báo cáo), kết quả kiểm tra toàn diện, chuyên đề giáo viên, kết quả dự giờ, nền nếp học sinh và giáo viên, kết quả thể hiện chuyên đề của các tổ; tình hình sử dụng thiết bị dạy học; sử dụng các tài liệu từ thư viện của giáo viên và học sinh; số tiết dạy bằng máy chiếu; số tiết dạy bồi dưỡng HSG các khối lớp; số tiết dạy giúp đỡ học sinh yếu ở các lớp; số học sinh yếu qua các tháng; Kết quả các hội thao, hội thi trong tháng

+ Đề xuất các nội dung về hoạt động chuyên môn tháng tới

+ Trao đổi về tình hình tư tưởng, lối sống, đạo đức nghề nghiệp, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên với hiệu trưởng. Kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Phương án phối hợp giữa BGH và BCH công đoàn thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua, công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng, lối sống của đoàn viên trong tháng tiếp theo.

Các tổ trưởng chuyên môn: Thực hiện báo cáo hàng tháng (theo mẫu) cho Hiệu trưởng. Chú trọng về tiến độ thực hiện chương trình; số tiết dự giờ giáo viên; số tiết thực tập, thao giảng; số tiết bồi dưỡng HSG, giúp đỡ học sinh yếu; kết quả kiểm tra hồ sơ chuyên môn, ký duyệt giáo án của giáo viên, việc triển khai chuyên đề và kết quả hoạt động của tổ. Đề xuất các nội dung hoạt động tháng tiếp theo…

Phụ trách thư viện, thiết bị: Báo cáo với Hiệu trưởng các số liệu GV sử dụng đồ dùng dạy học; số lượt giáo viên, học sinh mượn sách, tài liệu tham khảo. Kết quả hoạt động của thư viện thân thiện. Đề xuất các nội dung hoạt động tháng tiếp theo.

Kế toán: Báo cáo với Hiệu trưởng tình hình thu, chi kinh phí nhà nước cấp và nguồn xã hội hóa. (Đề xuất nếu có)

Thủ quỹ: Báo cáo với Hiệu trưởng về thông tin, số liệu các khoản thu, chi; báo cáo tình hình thu nộp của các lớp. (Đề xuất nếu có)

Y tế: Báo cáo với Hiệu trưởng tình hình tuyên truyền phòng chống các bệnh; công tác vệ sinh môi trường. Đề xuất các nội dung hoạt động tháng tới.

– Tổng phụ trách Đội: Báo cáo tình hình thực hiện nội quy học sinh, đánh giá thi đua trong tháng của các lớp với hiệu trưởng (có điểm thi đua đạt được của từng lớp). Kế hoạch hoạt động tháng  tiếp theo.

Bí thư Đoàn TNCS HCM: Báo cáo cho Hiệu trưởng tình hình chung của Chi đoàn. Đề xuất nội dung hoạt động tháng tiếp theo.

Các tổ CM, các bộ phận, các tổ chức đoàn thể: Bổ sung kế hoạch hoạt động sau khi nhà trường triển khai kế hoạch hoạt động của tháng.

– Các cá nhân, tập thể khi triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động phải thông qua lãnh đạo nhà trường hoặc người phụ trách.

– Các bản báo cáo phải thực hiện đúng yêu cầu về nội dung và thời gian, đúng quy định về thể thức văn bản.

– Ngoài ra, tất cả các tổ chức, cá nhân phải thực hiện chế độ báo cáo theo tính chất công việc do BGH và cấp trên yêu cầu.

 1. Việc thông báo:

– Các hình thức thông báo: Thông báo trên bảng thông báo; Thông báo trên trang Web; Thông báo bằng văn bản, Thông báo qua địa chỉ email, qua điện thoại,…

– Các nội dung thông báo phải rõ ràng, khoa học, đảm bảo tính sư phạm. Mỗi thông báo phải ghi danh tổ chức (hoặc cá nhân) thông báo. Trường hợp thông báo là văn bản thì phải có chữ ký, đóng dấu của người có thẩm quyền đại diện (Ban giám hiệu, Chủ tịch công đoàn,…)

Điều 13. Nguyên tắc làm việc

 1. Hiệu trưởng tham khảo ý kiến với Phó hiệu trưởng, đại diện các đoàn thể hoặc các thành viên trong nhà trường (tùy theo tính chất) trước khi ra quyết định đối với các công việc sau: Cơ cấu bộ máy, đề nghị bổ nhiệm, phân công công tác, tuyển dụng, cử đào tạo bồi dưỡng, thi đua khen thưởng – kỷ luật, dự toán và phân bổ kinh phí, xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng nội quy, quy chế.
 2. Thực hiện công khai dân chủ các nội dung: Các quyết định của Hiệu trưởng, các chủ trương chính sách, chế độ đối với CB-GV-NV và học sinh, nội dung và kết quả thi đua khen thưởng, kỷ luật CB-GV-NV và học sinh. Hình thức công khai bao gồm thông báo trong cuộc họp, bằng văn bản hoặc trên bảng thông báo.
 3. Nhà trường làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thiểu số phục tùng đa số; “làm việc theo chế độ thủ trưởng, kết hợp với bàn bạc tập thể”.
 4. Người đứng đầu trong cơ quan, tổ chức tại nhà trường gồm: Bí thư chi bộ Đảng, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng, Chủ tịch Công Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên. Người đứng đầu và các tổ chức đoàn thể phải chịu trách nhiệm liên đới khi cấp dưới, nhân viên của mình có hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, quy chế chuyên môn, vi phạm đạo đức nhà giáo……

Điều 13. Kỷ luật lao động

– Tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường chấp hành nghiêm túc các quy định trong quy chế này.

– Cán bộ giáo viên, nhân viên nếu ốm đau hoặc có việc đột xuất… cần nghỉ phải được sự đồng ý của Hiệu trưởng (hoặc người được Hiệu trưởng ủy quyền) và đề xuất phương án giải quyết phần công việc của mình; sau đó báo với chuyên môn nhà trường, tổ trưởng chuyên môn để điều hành công việc liên quan. Có giấy xin nghỉ (trừ trường hợp đột xuất báo cáo qua điện thoại); Có giáo án giảng dạy và nội dung công việc liên quan gửi cho tổ trưởng hoặc phó hiệu trưởng.

– Nghỉ có lý do chính đáng là trường hợp có xin phép và được hiệu trưởng (hoặc người được uỷ quyền) đồng ý.

– Việc nghỉ dạy, nghỉ họp và các hoạt động khác có phép hoặc không phép đều ảnh hưởng đến việc đánh giá, xếp loại thi đua (cụ thể do Hội đồng thi đua quy định).

– CB – GV- NV  khi hội họp phải ngồi đúng vị trí đã phân công, có sổ ghi chép, không mất trật tự và làm việc riêng, muốn phát biểu phải được người chủ trì cuộc họp đồng ý; Tắt điện thoại di động hoặc để chế độ rung khi hội họp.

– Hoạt động giảng dạy trên lớp thực hiện theo hiệu lệnh trống; các hoạt động GDNGLL thực hiện theo sự điều hành TPT Đội và GV trực ban.

Điều 14Trang phục của giáo viên.

– Trang phục của giáo viên phải chỉnh tề, phù hợp với hoạt động sư phạm.

–  Trang phục của nhân viên: đảm bảo tính thẩm mỹ, phù hợp với công việc.

– Riêng các ngày hội nghị hoặc ngày lễ mặc theo sự thống nhất chung tùy từng hội nghị, lễ hội.

Điều 15Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của CB – GV- NV

– Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của CB – GV- NV  phải mẫu mực, có tác dụng giáo dục đối với học sinh. Nghiêm cấm việc trù dập, xúc phạm danh dự và thân thể của học sinh dưới bất kì hình thức nào. Khi làm việc với phụ huynh học sinh phải niềm nở, ân cần, lịch sự.

– Đối với nhân viên trong nhà trường: Phải niềm nở tiếp đón phụ huynh học sinh, học sinh và người đến liên hệ công tác.

Điều 16Thực hiện các hoạt động giáo dục khác

– CB – GV- NV  phải chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật:  Khi tham gia giao thông (đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, có đầy đủ giấy phép lái xe, hồ sơ xe…); Tích cực tuyên truyền, giáo dục và tự giác phòng chống TNXH; Giáo viên lên lớp không được sử dụng điện thoại di động, không được hút thuốc, uống rượu bia khi lên lớp và khi đang tham gia các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

– Tích cực nâng cao tinh thần tự giác, thực hiện tốt các cuộc vận động lớn và phong trào thi đua: “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tham gia đầy đủ các phong trào hoạt động của nhà trường, ngành Giáo dục và các tổ chức đoàn thể xã hội, địa phương tổ chức.

Điều 17Quy định về việc sử dụng tài sản công.

– Mọi thành viên trong nhà trường phải thực hiện tiết kiệm khi sử dụng điện, nước và có trách nhiệm bảo vệ tài sản công.

– Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên dạy chuyên biệt, tự chọn phải thường xuyên nhắc nhở học sinh tắt điện, đóng cửa trước lúc ra về. Giáo viên trực ban phải kiểm tra các công việc đó để nhắc nhở và đánh giá thi đua cho các lớp hàng tuần.

– Trong các buổi hội nghị, hội họp, nhân viên văn phòng phải là người ra về sau cùng để tắt hết các thiết bị sử dụng điện trong văn phòng. Hằng ngày, giáo viên trực ban là người làm nhiệm vụ này.

– Việc mượn và sử dụng các thiết bị hỗ trợ giảng dạy phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm trước nhà trường về những sự cố do bản thân gây ra.

– Không được tự ý sử dụng máy vi tính, máy in, giấy in của trường trong việc soạn giáo án và các việc khác của cá nhân; Cán bộ, viên chức được giao quản lý tài sản như máy tính, máy in,…chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về tài sản đó, nếu làm mất, hỏng tự chịu trách nhiệm đền bù, sửa chữa.

Điều 18. Giải quyết khiếu nại tố cáo và tiếp công dân.

 1. Giải quyết khiếu nại, tố cáo:

– Mọi ý kiên, kiến nghị đều phải được trao đổi, thông qua Hiệu trưởng (Trực tiếp hoặc bằng văn bản).

– Không tiếp nhận hoặc giải quyết đơn thư nặc danh, đơn thư không có địa chỉ rõ ràng.

– Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo qua phản ánh công khai trong cuộc họp.

–  Trực tiếp gặp người đứng đầu để yêu cầu giải quyết; Công đoàn tổ chức đối thoại.

– Gửi đơn khiếu nại, tố cáo đến Ban thanh tra nhân dân của trường. Ban TTND tiếp nhận và tham mưu lãnh đạo (HT, BTCB, CTCĐ) có ý kiến chỉ đạo giải quyết.

– Việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng với chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, quy chế của ngành và trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của nhà trường. Phải giải quyết nhanh, chính xác không để kéo dài.

– Nghiêm cấm việc gửi đơn, thư và kiến nghị vượt cấp (bằng mọi hình thức) nếu chưa có ý kiến của Hiệu trưởng. Trong trường hợp những ý kiến nặc danh vượt cấp, BGH nhà trường sẽ đề nghị cơ quan thẩm quyền điều tra làm rõ.

 1. Tiếp công dân

– Địa điểm tiếp công dân tại Văn phòng nhà trường.

– Người tiếp công dân là BGH hoặc GV- NV theo lịch trực hàng tuần.

– Không tự ý giải quyết các trường hợp phức tạp hoặc vượt quá thẩm quyền.

– Ghi đầy đủ thông tin, tình hình, kết quả tiếp công dân vào sổ tiếp công dân theo quy định.

 

Chương V. 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 19Thực hiện quy chế

Quy chế này được thông qua HĐSP nhà trường trong Hội nghị phân công nhiệm vụ phần hành đầu năm học, Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đầu năm học, được gửi đến người đứng đầu các tổ chức đoàn thể, các tổ trưởng chuyên môn và đưa lên trang Web của trường. Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế.

Giao cho Ban thanh tra nhân dân, các tổ chức đoàn thể, các tổ chuyên môn và các cá nhân có liên quan theo dõi, giám sát, kịp thời xử lý những cá nhân vi phạm.

Quy chế hoạt động có thể được điều chỉnh, bổ sung hàng năm do Hội đồng sư phạm  nhà trường bàn bạc, thống nhất và quyết định./.

 

Nơi nhận:

– Phòng GD&ĐT (b/c);

– Các tổ CM, tổ chức đoàn thể nhà trường;

– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Hồ Thị Phượng