Quyết định thành lập ban phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Crona gây ra

Tháng Hai 5, 2020 10:25 sáng
PHÒNG GD- ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN

   TRƯỜNG TH QUẢNG TIÊN
                      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:         /QĐ- HT     Quảng Tiên, ngày ….. tháng ….. năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập ban phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

do vi rút Crona gây ra

 

Căn cứ công văn số 156/SGDĐT – CTTT ngày 22/01/2020 của Sở Giáo dục- Đào tạo Quảng Bình về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh mùa xuân và dịch viêm phổi tại Trung Quốc;

Căn cứ công điện số 01/CĐ- UBND ngày 26/01/2020 của UBND thị xã Ba Đồn về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Crona gây ra;

Căn cứ công điện số 161/CĐ- SGDĐT ngày 30/01/2020 của Sở Giáo dục- Đào tạo Quảng Bình về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Crona gây ra;

Căn cứ công văn số 201/SGDĐT- CTrTT ngày 03/02/2020 của Sở Giáo dục- Đào tạo Quảng Bình về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Crona gây ra;

Căn cứ công văn số 09/PGDĐT ngày 04/02/2020 của phòng Giáo dục- Đào tạo Quảng Bình thị xã Ba Đồn về việc triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Theo đề nghị của văn phòng trường Tiểu học Quảng Tiên.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Crona gây ra (có danh sách kềm theo)

Điều 2: Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Crona gây ra có trách nhiệm thường xuyên theo dõi , liên lạc, nắm thông tin của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong toàn trường.

Điều 3: Các bộ phận liên quan và các ông bà có liên quan tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

–          Như kính gửi

–         Lưu vp

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

HỒ THỊ PHƯỢNG