QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ TƯ VẤN HỌC SINH

Tháng Tư 23, 2019 2:25 chiều

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TH QUẢNG TIÊN                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số 28/QĐ-TV       
                                       Quảng Tiên, ngày 15  tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Tổ tư vấn, hổ trợ học sinh – Năm học 2018 – 2019

 

    HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TIÊN

– Căn cứ Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lí cho học sinh trong trường phổ thông.

– Căn cứ Điều lệ trường học, ban hành kèm theo thông tư số 41/2010/TT -BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo; Căn cứ chức năng, quyền hạn của hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường Tiểu học;

– Căn cứ hướng dẫn số 2678/SGD ĐT – CTrTT ngày 14/12/2018của Sở GD&ĐT Quảng Bình v/v hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lí cho học sinh trong trường phổ thông.

– Căn cứ đặc điểm tình hình, thực tế của nhà trường;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ tư vấn, hổ trợ học sinh – Năm học 2018 – 2019 của trường TH Quảng Tiên gồm các ông/ bà (Có danh sách kèm theo).

Điều 2. Tổ Tư vấn, hổ trợ học sinh có trách nhiệm tư vấn, hổ trợ về tâm lí trong học tập cũng như trong cuộc sống, tham gia các hoạt động cho học sinh thuộc lĩnh vực giáo dục trong nhà trường.

Điều 3. Các ông/ bà có tên tại điều 1 và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

  Nơi nhận:                                                                           HIỆU TRƯỞNG

– Như điều 3;

– Các tổ CM;

– Lưu văn phòng.                                             

                                                                                                Hồ Thị Phượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH TỔ TƯ VẤN, HỔ TRỢ HỌC SINH

( Kèm theo Quyết định số 28/QĐ-TV ngày 15 / 4 /2019 của HT trường TH Quảng Tiên v/v thành lập Tổ tư vấn, hổ trợ học sinh  năm học  2018- 2019)

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ tư vấn

 

1 Bùi Thị Hiền PHT – TT Phụ trách chung. Tư vấn kĩ năng, PP học tập hiệu quả và định hướng nghề nghiệp.
2 Trần Anh Dũng TPTĐ – TP Tư vấn, GD, BP ứng xử văn hóa, phòng chống bạo lực, xâm hại và XD môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.
3 Trương Thị Lan GV- TV Tư vấn tâm lí lứa tuổi, giới tính, hôn nhân, gđ, sk vị thành niên…
4 Hoàng Thị Diệu Thúy NVYT – TV Tham vấn tâm lí đối với học sinh gặp khó khăn cần hổ trợ, GQ kịp thời
5 Phan Thanh Đồng BTCĐ – TV Tư vấn tăng cường khả năng ứng phó, GQ vấn đề phát sinh trong mối quan hệ gia đình, thầy cô, bạn bè và các mqh xã hội khác.
6 Đoàn Văn Thuận Hội CMHS-TV Tham vấn tâm lí đối với học sinh gặp khó khăn cần hổ trợ, GQ kịp thời

                                                         ( Danh sách này gồm 6 người)